top of page
חיפוש
  • יוסף רייטן, שמאי מקרקעין

סקירה ראשונית של החלטת הוועדה המחוזית לאשר את תוכנית חוף התכלת

עיקרי הנושאים בהחלטת וועדת משנה ב' להתנגדויות בתוכנית הר/2200א- חוף התכלת

ישיבה מס' 1367 מיום 27/12/2021


הוועדה המחוזית, לאחר שתי ישיבות, החליטה לאשר את תוכנית חוף התכלת בכפוף לתיקון המסמכים ע"פ החלטתה, ובתנאי שהם יוגשו לה בתוך 3 חודשים!

השורה האחרונה של ההחלטה היא חריגה ויוצאת דופן בלשון המעטה, שמאפשרת למעשה לשפוך את התינוק עם המים, לבטל את התוכנית בלא צורך לקיים דיון נוסף, ככל שלא יוגשו לוועדה מסמכים מתוקנים בתוך שלושה חודשים. עורך גלובס נדל"ן פנה לקבל תגובה מדוברות מינהל התכנון בעניין הזה. כמו כן ידוע לי שעורך דין נוסף פנה כבר בנושא.

לדעתי, כאשר מדובר בהחלטה כל כך חריגה, להוראה הנ"ל סיכויים נמוכים מאוד שתתממש.

להלן תמצית ההחלטות בחלק מהנושאים המרכזיים:

1. צפיפות יחידות דיור בתוכנית

הוועדה דחתה התנגדויות רבות שעסקו בהגדלת הצפיפות במתחם חוף התכלת על מנת להשוות אותו למתחמים סמוכים. יחד עם זאת, היא החליטה להוסיף על קיבולת הדירות הקיימת של 1,600 יח"ד בהישג יד בבעלות פרטית (1,000 יח"ד במתחם הצפוני ו-300 בכל אחד מהמתחמים האחרים).

בנוסף נקבע כי זכויות הבניה ליחידות דיור בהישג יד יפקעו בתוך 5 שנים מיום אישור התוכניות המפורטות, עם אפשרות למוסד התכנון להאריך את התקופה עד חמש שנים נוספות.

2. דירות בהישג יד כמטרה ציבורית

הוועדה קבעה כי כל 1,888 יחידות הדיור בהישג יד שנקבעו בתוכנית המופקדת יסווגו כמטרה ציבורית ויוקצו לעיריית הרצליה על מנת להבטיח שהן ישמשו להשכרה לצמיתות.

כלומר יהיו 1,888 יח"ד בהישג יד בבעלות עיריית הרצליה ו-1600 יח"ד בהישג יד בבעלות בעלי הקרקע.

3. האיזון במתחמים לא חייב להישמר

הוועדה דחתה את הבקשה של המתנגדים לקביעת שוויון בין מתחמי התכנון, כך יוצא שקיימת שונות בקיבולת הזכויות הכוללת לכל דונם בין המתחמים.

4. אין צורך לצרף בשלב זה נספח עקרונות שמאי

הוועדה קבעה שאין הכרח לצרף בשלב זה נספח עקרונות שמאי. זה יוכן ויצורף לעת הכנת התוכניות המפורטות.

5. תוכנית מחלף הרב מכר ודרך אלטנוילנד

הוועדה קבעה כי חלקות הקרקע בשתי התוכניות הר/1711 ו-הר/1842 הנכללות במתחם חוף התכלת, יכללו בתחום האיחוד והחלוקה העתידי.

6. החלקות הנכללות בכל אחד ממתחמי התכנון

הוועדה קבעה שאין חובה בשלב הזה להציג טבלאות גושים חלקות שיכללו בכל אחד ממתחמי התכנון.

7. אין חובה לתת גילוי על פעולות ההמשך

הוועדה קבעה שאין חובה לתת גילוי על הגורם שיהיה אחראי על שלבי התכנון הבאים ועל סדר הפיתוח של המתחמים. בכך היא דחתה התנגדות שהגשנו לחייב את מגישת התוכנית להציג מפת דרכים לגבי הליכי ההמשך.

8. זכויות בעלי קרקע בתחום הרק"ל

מי שלא מעוניין בפיצויים, יוכל להיכלל בתחום האיחוד והחלוקה. אך ככל שלא תאושר תוכנית איחוד וחלוקה תוך 10 שנים, כאשר יש זכות הארכה אחת לעוד חמש שנים, תפקע הזכות להיכלל בתוכניות האיחוד והחלוקה. בעלי הקרקע הנ"ל יהיו זכאים לתבוע פיצויי הפקעה, ככל שאלה מגיעים להם ע"פ דין.

לצערי הוועדה דחתה התנגדות שהגשנו בנושא הזה, להסיר את מגבלת 10 השנים. לפיכך, גם לאחר החלטת הוועדה נותרה אי הוודאות לגבי זכויותיהם של בעלי הקרקע בתחום הרק"ל, למקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים.

9. תוכנית הר/2200א' מסווגת כתוכנית כוללנית

הוועדה דחתה את התנגדות עיריית הרצליה שביקשה לסווג את התוכנית כתוכנית מתאר על מנת להתחיל ולגבות היטל השבחה כבר מעת אישורה של התוכנית. לפיכך ככל שעניין זה לא ישונה, תיוותר התוכנית במעמד של תוכנית כוללנית, שלא ניתן לגבות בגינה, בשלב הזה היטלי השבחה, עד לאישור התוכניות המפורטות.

פירוט נוסף ותובנות יימסרו על ידנו במפגש הזום הקרוב.

196 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page