top of page

הבהרה חשובה:

 

נתוני העסקאות המוצגים בדף זה מבוססים על נתוני אתר רשות המסים. יש להביא בחשבון כי לעיתים נופלות טעויות בהקלדת הנתונים באתר רשות המיסים.

ע"מ לקבל תמונת שוק מהימנה, מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין המיומן בניטרול עסקאות חריגות.

באתר זה מוצגות  רוב העסקאות שהתבצעו, כפי שהתפרסמו באתר רשות המיסים, ללא נטרול מדוקדק של עסקאות חריגות שמקורן ככל הנראה בטעויות הקלדה. עובדה זו עלולה להטות את הערך הממוצע בשאילתה ספציפית, או להשפיע במידת מה באופן מוטה גם על הערך התוצאתי של מדד חוף התכלת המוצג באתר זה .                                                                           

bottom of page