top of page
מידע שימושי מידע על תוכנית הר/2200/א

מידע שימושי
מידע על תוכנית הר/2200/א

רקע

רקע  כללי 

 

תכנית הר 2200 א היא תוכנית מתאר על-פי חוק התכנון והבניה לרובע דרום מערב הרצליה. על פי התקנון בגרסתו מיום 30/6/2020 התוכנית מסווגת כתוכנית מתאר, לעומת זאת ע"פ פרוטוקול הדיון להפקדה של הוועדה המחוזית מיום 3/8/2020 התוכנית מסווגת כתוכנית כוללנית.

מכוחה של התוכנית לא ניתן יהיה להוציא היתרי בניה, למעט היתרים להקמת תשתיות, פיתוח השטחים הציבוריים וסלילת דרכים.

שטח התוכנית כ-2,000 דונם המהווים כ-10% משטחה המוניציפאלי של העיר. התוכנית גובלת ברחוב אבא אבן מצד צפון, גבול השיפוט של תל אביב בצד דרום, כביש מס' 2 וגבול השיפוט של רמת השרון בצד מזרח ו-קו מצוקי הכורכר לאורך חוף הים בצד מערב.

 

התוכנית יוצרת מסגרת תכנונית להקמת רובע עירוני הכולל 12,500 יח"ד, שטחים למבני ציבור מקומיים וכלל עירוניים, שטחי תעסוקה ומסחר, שטחי מלונאות, שטחים ציבוריים פתוחים, פארק חופי, פארק ארכיאולוגי-אקולוגי בתל מיכל ומערך שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים המאפשר את נגישותו של הרובע אל טיילת החוף וחוף הים.

התוכנית כוללת שלושה מתחמי איחוד וחלוקה (המסומנים 1-3), כאשר כל מתחם מהווה יחידת תכנון עצמאית. התנאי להוצאת היתרי בניה הוא הכנת תכנית מתאר מפורטת לכל מתחם בשלמותו שתכלול תכנית איחוד וחלוקה וטבלת הקצאה ואיזון.

עקרונות התכנון מתבססים על שלד המורכב מגריד עירוני לאורכו של תוואי הרק"ל (הקו הירוק) המתוכנן להפוך למבנן עירוני התחום בשטחי ציבור ורחובות ראשיים. התוכנית מציעה אזור תעסוקה לאורך כביש 2 ובניה למגורים המאופיינת על  ידי בניה מרקמית מדורגת בגבהים משתנים  מכיוון מערב למזרח ( 8-6 קומות) בשילוב בניה מגדלית עד 30 קומות בחלק המזרחי של התוכנית. התוכנית כוללת מגוון שטחים ציבוריים פתוחים וביניהם פארק החופי ופארק הארכיאולוגי ' תל מיכל'.

 

חזרה לתוכן העיניינים >> 

 

 

אירועים בהליכי אישור תוכנית הר 2200 א 

 

חזרה לתוכן העניינים >> 

 

 

 

זכויות הבניה - נתונים כמותיים בתוכנית הר/2200/ א

​ 

 • 8,110 יח"ד בתמהיל מגוון

 • 1,600 יח"ד קטנות

 • 900 יח"ד מוגן

 • 1,890 יח"ד בשטחים ציבוריים עבור דיור בהישג יד כמטרה ציבורית מכח סעיף 188

 • סה"כ 12,500 יח"ד

 •  תוספת יח"ד לא תהווה סטיה ניכרת

 • 25% מכלל היחידות יהיו קטנות עד 64 מ"ר מירבי

 • יותרו דירות מיקרו עד 35 מ"ר מירבי

 • גודל ממוצע של יחידת דיור לא יעלה על 105 מ"ר ( לא כולל יחידות קטנות ויחידות בהישג יד)

 • 680,048 מ"ר שטחי תעסוקה

 • מתוך סך שטחי הבניה לתעסוקה ניתן יהיה לבנות עד 20% לשימושי מגורים ביחידות דיור קטנות עד 50 מ"ר מירבי או לשימוש מלונאות. היקף היחידות הסופי בכל מגרש יקבע בתוכנית המפורטת.

 • מתוך סך זכויות הבניה ל'תעסוקה', 'מגורים, מסחר ותעסוקה' ו-'מגורים מסחר ותחבורה', ניתן לכלול זכויות בניה למסחר עד 50% משטח קומת הקרקע ולא יותר מ-15% מסך הזכויות בתא השטח.

 • מתוך סך זכויות הבניה בייעוד 'מגורים ומשרדים' ניתן לכלול עד 5% למסחר

 • 29,122 מ"ר של שטחי מסחר

 • ברחובות שיסומנו כחזית מסחרית, עד 50% מקומת הקרקע בכל מגרש תשמש למסחר, כמו כן יותרו שימושי מסחר גם בקומת המרתף הראשונה.

 • 641,996 מ"ר שטחי ציבור, שתותר בהם עד 10% למסחר

 • 119,996 מ"ר למלונאות עבור 2,065 חדרי מלון

 • שימושי המסחר במגרשים למלונאות יהיו מתוך זכויות הבניה למלונאות

 • נספח מתחמי התכנון יהיה מחייב

 

חזרה לתוכן העניינים >> 

 

 

 

חלוקת זכויות הבניה בכל מתחם

אירועים בהליכי אישור התוכנית
חלוקת זכויות הבניה בכל מתחם
נתונים כמותיים
תוכנית בינוי הר 2200א
מצב מוצע הר 2200א
תוכנית תחבורה ציבורית הדמיה
טבלת נתונים מתחם - חלוקת זכויות הבניה בכל מתחם
מתחמי תכנון שרטוט
מסמכי התוכנית המופקדת
Anchor 1
bottom of page