top of page

תנאי שימוש

כללי

הנהלת אתר 'חוף התכלת זירת המידע', יוסף רייטן בע"מ (להלן: הנהלת האתר) מציעה את המידע כשירות ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים:

המונח "משתמש" שלהלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות ו/או מי שיגרם לו הפסד משימוש כאמור לעיל.

 

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים בפרסומי האתר, שייכות להנהלת האתר (להלן :החומר המוגן). המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר ,או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הנהלת האתר.

 

אחריות

השירות מוצע לציבור המשתמשים "כמות שהוא" ("As Is"). הנהלת האתר לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, הנהלת האתר לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

הנהלת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לכל שימוש בשירות שהוא עושה.

הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תכנה (ככל שיותקנו בכל שלב באתר) שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.    

לעניין סעיף זה,"הנהלת האתר" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

 

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) למסמכים תכנוניים ופרסומים רשמיים נוספים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. להנהלת האתר אין כל שליטה או זכות בחומר הנמצא בקישורים הללו.

אין הנהלת האתר אחראית לתוכן החומר הנמצא בקישורים ובאתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי הנהלת האתר לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

 

המידע מוגש כשירות למשתמשים ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מבלי לגרוע מהקבוע בתנאי השימוש, השימוש בנתונים המופיעים בשירות זהו/או בכל הנובע ו/או המשתמע מהם, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות כל הוצאה.

הנהלת האתר מקווה שהשימוש בשירות יועיל ויהיה לעזר.

 

עדכון אחרון: 17/8/2020

bottom of page