top of page
​מידע שימושי חדשות

מידע שימושי
חדשות

הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את תוכנית הר/2200 א'
17 אוגוסט 2020

לצפייה במצגת התכנונית שהוצגה בפני הוועדה המחוזית מיום 3/8/2020


 

 מכרזים למכירת זכויות במקרקעין בחןף התכלת
 מכרזים למכירת זכויות במקרקעין בחןף התכלת
5 ספטמבר 2020
  • מכרז למכירת חלקה 69 בגוש 6607 בשלמות בשטח רשום של 502 מ"ר עם מחיר מינימום של 6,375 ש"ח למ"ר.
       להגשה עד ליום 30/9/2020.
  • מכרז למכירת 84 מ"ר בחלקה 100 בגוש 6608, ללא מחיר מינימום. להגשה עד ליום 10/9/2020.
מכרז למכירת 84 מ"ר בחלקה 100 בגוש 6608

'הבניה בחוף התכלת תמתין לרכבת ולמטרו'
'כלכליסט' 29 אוקטובר 2020

  לינק לכתבה
 

התנגדות לתוכנית הר/2200/א שהוגשה

התנגדות לתוכנית הר/2200/א שהוגשה על ידי שמאי המקרקעין יוסף רייטן ואורן אלבז קוראת לשקיפות בהליכי התכנון המפורט וקיצור לוחות הזמנים
23/8/2021

פרוטוקול הדיון בהתנגדויות מיום 8/11/2021 בפני וועדת משנה של הוועדה המחוזית לתו"ב תל אביב

פרוטוקול הדיון בהתנגדויות מיום 8/11/2021 בפני וועדת משנה של הוועדה המחוזית לתו"ב תל אביב
10/12/2021

bottom of page