top of page
חיפוש
  • יוסף רייטן, שמאי מקרקעין

בלון הניסוי השני התפוצץ: עיריית הרצליה צפויה לוותר לפי שעה על גביית היטלי ההשבחה במתחם חוף התכלת

שומה מכרעת שניה במתחם חוף התכלת, שומתו של השמאי המכריע ערן ירקוני מיום 2/9/2021 שהתפרסמה לפני מספר ימים, קבעה כי לא חלה השבחה בעקבות תוכנית הר/2200ב'. שומה זו מצטרפת לשומה מכרעת קודמת של השמאי המכריע דוד דדון שהגיע למסקנה דומה. נראה כי עיריית הרצליה תחדל לגבות היטלי השבחה בתקופת הביניים עד אישורה לתוקף של התוכנית המשביחה הבאה.

לעניין זה ראוי להוסיף מספר דגשים:

1) שתי השומות המכריעות עסקו בחלקות שמחוץ לתוואי הרק"ל. לא ברור האם עיריית הרצליה תאמץ את ההחלטות הללו גם לחלקות בתחום הרק"ל.

2) לעת עתה, התוכנית המשביחה הבאה היא בעת אישור תוכנית מפורטת. יש להבהיר שע"פ נוסח מסמכי תוכנית הר/2200/א שפורסמו להפקדה, תוכנית הר/200/א מוגדרת תוכנית כוללנית, שלא ניתן לחייב בגינה בהיטל השבחה. מהתנגדות שהוגשה על ידי עיריית הרצליה לתוכנית שהיא בעצמה הגישה, מבקשת העירייה לשנות את סיווג התוכנית, מתוכנית כוללנית לתוכנית מתאר, על מנת להתחיל לגבות היטלי השבחה עוד בטרם יוכנו התוכניות המפורטות. אחד הנימוקים שניתן לכך הוא הצורך ליצור מקור כספי שיאפשר תחילת פיתוח במתחם חוף התכלת כבר עכשיו, עוד בטרם יסתיים התכנון המפורט.

3) מבחינתה של עיריית הרצליה, היא ניסתה לאותת לציבור בעלי הקרקעות ששווי קרקע חקלאית או קרקע לתכנון בעתיד הנכנסות לתוכנית חוף התכלת, לצורך מדידת ההשבחה הבאה יעמוד על סכום של 1,500 ₪/מ"ר.

4) הווה אומר, יידע כל רוכש קרקע היום כי בבוא היום יידרש ממנו תשלום היטל השבחה בגין הפער שבין 1,500 ₪ /מ"ר (השווי בכניסה לתוכנית) לבין השווי ביום אישור התוכנית המשביחה הבאה (נניח לצורך הדוגמא 12,000 ₪ למ"ר, תלוי בצפיפות יח"ד שתאושר לבסוף בחוף התכלת). הווה אומר שלפי הדוגמא הנ"ל היטל ההשבחה בסיטואציה הזאת, אם תתרחש עשוי /עלול לעמוד על – 5,500 ₪ למ"ר המהווים 45% מהשווי החדש בעת אישור התוכנית החדשה.

5) כפי שהדבר מסתמן במועד כתיבת הפוסט, נוצר חלון זמנים, לפחות עד למועד אישורה של תוכנית הר/2200/א, המאפשר לכל מי ששוקל למכור את הקרקע שלו בחוף התכלת או למכור חלק ממנה לבצע עסקה ללא תשלום היטל השבחה [ מומלץ להתייעץ באופן ספציפי לפני ביצוע כל עסקה].

6) אני מעריך שוויכוחים רבים צפויים להתנהל בעתיד סביב שאלת השווי הקודם בכניסה לתוכנית הבאה; האם יש להעמידו על 1,500 ₪ למ"ר ע"פ מה שמסתמן משתי שומות העירייה האחרונות, או דווקא על שווי גבוה יותר המבוסס אף הוא על שומות העירייה האחרונות- כך שלא מין הנמנע שהמהלך של העירייה עלול לעמוד לה דווקא לרועץ. על כך ימים יגידו.


252 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page