top of page
חיפוש
  • יוסף רייטן, שמאי מקרקעין

העתירה שהוגשה לתוכנית חוף התכלת, בשם בעלי קרקע בתחום הפקעת שביל האופניים התקבלה

ההפקעה לשביל אופניים במתחם חוף התכלת פורסמה על ידי עיריית הרצליה עוד בשנת 2016, בטרם אושרה תוכנית חוף התכלת. תוואי שביל האופניים עובר בסמוך וממערב לכביש החוף ומתוכנן להתחבר דרומה עם המשך התוואי בתחום העיר תל אביב (בתחום התוכניות תא/3700 ושדה דב). בהעדר תוכנית ייעודית לשביל אופניים, ההפקעה במתחם חוף התכלת פורסמה מכח תוכנית המתאר של העיר הרצליה הר/253א' משנת 1961, בתחום אזור שסווג בייעוד של רצועות שצ"פ (שטח ציבורי פתוח), שנועדו במקור לשמש חיץ על פי תוכנית זו מכביש החוף (כביש מס' 2).


החששות של בעלי הקרקע

הפקעת שביל האופניים נגסה מהחלקות הסמוכות לכביש מס' 2 שטחי קרקע בגדלים משתנים של מאות מטרים מכל חלקה, בדרך כלל עד ל-40% משטחן. החשש של בעלי הקרקע, שהתברר בשלב הדיון בהתנגדויות לתוכנית חוף התכלת כחשש ממשי, היה שהשטח המופקע לשביל אופניים לא ייכנס לתחום האיחוד והחלוקה. כך לדוגמה, בעלי קרקע בשטח של 1 דונם, ייכנסו לאיחוד והחלוקה עם 600 מ"ר בלבד, משום שההפקעה קדמה כאמור לאישור תוכנית חוף התכלת. התנגדות בעניין זה הוגשה בשם מספר בעלי קרקע בתחום שביל האופניים על ידי שמאי המקרקעין יוסף רייטן ואורן אלבז.


ההתנגדות שהוגשה ותוצאתה

ההתנגדות כללה שלושה טיעונים עיקריים, מדוע ראוי להכליל בתחום האיחוד והחלוקה את מלוא השטח, לרבות שטחי ההפקעה לשביל אופניים:

1) שטחי ההפקעה לשביל אופניים בוצעו מכח תוכנית מתאר משנת 1961 עבור שטח ציבורי פתוח. יש לשים לב שלא מדובר בשטח ציבורי פתוח 'רגיל', אלא בשטח ציבורי פתוח שנכלל במתחם לאיחוד וחלוקה שנקבע ככזה עוד משנת 1961. הווה אומר, שלא ניתן היה להפקיע שטחי ציבור הנכללים בתחום תוכנית לאיחוד והחלוקה, אלא בדרך של איחוד וחלוקה. סיווג מתחם לאיחוד וחלוקה אינו הוראה מנחה או מומלצת, מדובר בהוראת חובה (כל עוד הוראה זו לא בוטלה בתוכנית מאוחרת).

2) טענת אפליה- שלוש קבוצות של בעלי קרקע מהם בוצעו הפקעות שונות לפני אישור תוכנית חוף התכלת זכו לשימור זכויות במסגרת תוכנית חוף התכלת (בעלי קרקע בתחום מחלף הרב מכר, בעלי קרקע בתחום כביש המרינה (דרך אלטנוילנד) ובעלי קרקע בתחום הקו הירוק של הרק"ל), כולם כאמור זכו לשימור זכויות למעט הקבוצה הרביעית, בעלי הקרקע בתחום הפקעת שביל האופניים.

3) עמדת הוועדה לתשתיות לאומיות תומכת בטענת המתנגדים- הוצגה חוות דעת משפטית שאושרה על ידי הוות"ל בתחום תוכנית קו המטרו העובר במתחם ח-500 בחולון, לפיה הפקעה המתבצעת לצורכי ציבור במתחם מאושר לאיחוד וחלוקה על-פי תוכנית קודמת, אינה גורעת מזכותם של בעלי הקרקע להיכלל בתחום האיחוד והחלוקה העתידי במלוא השטח, לרבות שטחי ההפקעה.

לצערם של המתנגדים לא התקיים דיון ענייני בהתנגדות לגופה בשל טעות סופר במספרי החלקות, בשל כך התנגדותם נדחתה.


העתירה שהוגשה ותוצאתה

המתנגדים הגישו עתירה מינהלית כנגד החלטת הוועדה המחוזית בעניינם. לעתירה צורפה גם הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה. הוועדה המחוזית הודתה כבר בתחילת הדיון שאכן לא התקיים דיון ענייני בהתנגדות הפקעת שביל האופניים. לאחר שהתבררו טיעוני העותרים בעניין זה, נאותו הצדדים בהמלצת בית המשפט להגיע להסדר בתחילת חודש יוני 2022, שקיבל תוקף של פסק דין, לפיו מלוא השטח שהופקע לשביל אופניים ייכלל בטבלאות האיזון העתידיות. בעלי הקרקע שיהיו חפצים בפיצויים חלף הכללת השטח המופקע בתחום האיחוד והחלוקה, יוכלו לתבוע פיצויי הפקעה. ההסדר קבע שהוראות תוכנית חוף התכלת יתוקנו בהתאם.


סוף דבר- המשמעות הכלכלית

פסק הדין מנע אפליה של בעלי קרקע בתחום הפקעת שביל האופניים בהשוואה לבעלי קרקע אחרים במתחם חוף התכלת, שהרי שביל אופניים הוא שטח ציבורי כמו כל שטח ציבורי שיופקע בעתיד בתחום תוכנית חוף התכלת, לאחר ביצוע האיחוד והחלוקה.

התוצאה הכלכלית של המהלך היא דרמטית, שווי הזכויות לכל חלקה הנכללת בהפקעת שביל האופניים עלה כתוצאה מכך במיליוני ש"ח.
340 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page